Privacy Policy

In deze privacy policy leg ik uit op welke wijze ik jouw persoonsgegevens zal verwerken en welke rechten jij hebt als klant.

Ik hecht een grote waarde aan de bescherming van jouw privacy en persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is bedoeld om jou als klant op een transparante wijze te informeren over de gegevens die ik van jou zal verzamelen. Dit in overeenstemming met de Belgische en Europese regelgeving inzake de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. Deze privacy policy is van toepassing op deze website en op alle relaties tussen mij en mijn (potentiële) klanten en/of zakenpartners.

Door deze website te gebruiken en jouw gegevens te verstrekken, ga jij uitdrukkelijk akkoord met de wijze waarop ik jouw persoonsgegevens zal verzamelen en verwerken.

1.    Wie ben ik?

Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle websites toe: www.doktergeluk.com,www.doktergeluk.myshopify.com

De verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens is: Dr Saskia Vanvaerenbergh, huisarts BV, met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe Mere, Gentsesteenweg 295 en ondernemingsnummer 0821.579.310.

 

De natuurlijke persoon achter deze vennootschap en achter de commerciële naam Dokter Geluk is Saskia Vanvaerenbergh.

 

Voor vragen omtrent de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je steeds contact opnemen met mij via de volgende gegevens:

Per e-mail : Saskia@doktergeluk.com

2.    Welke gegevens verzamel en gebruik ik. 

Ik zal enkel deze gegevens verwerken die noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden. Ik verwerk verschillende soorten van persoonsgegevens, afhankelijk van de diensten die jij afneemt bij mij en gebruikt op deze website. 

Jij kan mij ook op verschillende wijzen contacteren, meer bepaald via een contactformulier, per e-mail, of via sociale media. . De door mij verzamelde gegevens zijn dan ook afhankelijk van de wijze van contactname en de gegevens die je zelf meedeelt.

Ik verwerk jouw gegevens in het kader van mijn werkzaamheden en verzamel jouw gegevens om o.a. jouw vragen, gesteld via het contactformulier of per-mail, te beantwoorden, nieuwsartikelen te verzenden, direct marketing en uiteraard om de uitvoering van de overeenkomst mogelijk te maken. Dit zijn dan ook de gegevens die noodzakelijk zijn zodat jij gebruik kan maken van mijn diensten als coach.

Hieronder kan je een overzicht terugvinden van de gegevens die ik van je verwerk, het doel van deze verwerking, welke juridische grondslag ik hiervoor gebruik en hoe lang ik deze gegevens zal bewaren. (Deze oplijsting is niet limitatief):

 

Contactgegevens

·      Gegevens

Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bedrijfsnaam, ondernemingsnummer, sociale media account,… 

·      Doel

Ik verzamel en verwerk jouw contactgegevens om jouw vragen, gesteld via de website of via e-mail te beantwoorden, voor direct marketing doeleinden, om jou op de hoogte te houden omtrent events of nieuwsartikelen. Daarnaast gebruik ik deze gegevens uiteraard ook voor de uitvoering van de overeenkomt mogelijk te maken zodat ik van jou een tevreden klant kan maken. Ik kan je gegevens ook verwerken voor het uitvoeren van de door jou gedane bestellingen. 

Ik kan jouw gegevens ook gebruiken voor het plaatsen van recensies over mijn diensten/producten mogelijk te maken. Recensies kan ik plaatsen uit commercieel belang.

Ook worden je gegevens verwerkt wanneer jij reacties achterlaat op mijn berichten of artikelen.

·      Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

·      Duurtijd

Ik bewaar jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

De gegevens die ik verzamel voor direct marketing doeleinden worden bewaard tot wanneer jij je uitschrijft op de nieuwsbrief.

Facturatie en financiële administratie

·      Gegevens

Naam, factuuradres, telefoonnummer, e-mail, bankgegevens en openstaand saldo

·      Doel

Ik verzamel jouw persoonlijke gegevens om jouw betaling te verwerken.

·      Grondslag

Uitvoering van de overeenkomst en toestemming

·      Duurtijd

Ik bewaar jouw gegevens tot 7 jaar aangezien dit voor mij een wettelijke verplichting is.

 

Technische informatie

·      Gegevens

IP adres, foutmeldingen,… 

·      Doel

Ik verzamel jouw technische informatie om mijn websites verder af te stemmen op het algemeen gebruik en om naar de toekomst toe te verbeteren

·      Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming

·      Duurtijd

Ik bewaar jouw gegevens tot 12 maanden, tenzij jij eerder een verzoek tot verwijdering zou aanvragen of de wet anders verlangt.

Cookies

·      Gegevens

Zie mijn cookie policy

·      Doel

Zie mijn cookie policy

·      Grondslag

Gerechtvaardigd belang en toestemming

·      Duurtijd

Afhankelijk van de geplaatste cookie

 

Het gerechtvaardigd belang als grondslag wordt verantwoord t.a.v. technische informatie en geschiedenis of logs aangezien het voor mij belangrijk is om aan de hand van deze informatie deze websites aan te passen en te verbeteren. Gelet op de gegevens die worden verzameld, is er hoe dan ook geen schending mogelijk van de grondrechten en/of fundamentele vrijheden van de gebruiker.

De toestemming die jij geeft is steeds vrij. Jij hebt te allen tijde het recht om deze toestemming in te trekken. Een intrekking van jouw toestemming heeft evenwel geen invloed op de verwerking van persoonsgegevens (i) voorafgaand aan de intrekking, (ii) op basis van elke wettige reden tot verwerking van persoonsgegevens en (iii) in geval van rechtmatig belang van de verwerking.

 

3.    Direct Marketing

Ik zal jouw persoonsgegevens tevens gebruiken voor direct marketing doeleinden. Op die manier kan ik jou op de hoogte blijven houden van events of nieuwe producten/diensten. Ik doe dit uiteraard enkel met jouw toestemming. Jij kan daarnaast ook deze toestemming steeds intrekken door een mail met jouw verzoek hiertoe te zenden naar Saskia@doktergeluk.com

 

4.   Bescherming van jouw gegevens

Ik heb de nodige technische en organisatorische maatregelen getroffen met het oog op de beveiliging van jouw persoonsgegevens tegen verlies of enige vormen van onrechtmatige verwerking. Ik doe uiteraard alle redelijke inspanningen om de vertrouwelijkheid van jouw gegevens te beschermen.

 

5.    Welke gegevens geef ik door aan derden of derde landen? 

Ik zal jouw persoonsgegevens niet doorgeven aan derden zonder jouw toestemming, tenzij wanneer ik daartoe verplicht zou zijn door de wet of wanneer dit noodzakelijk is voor de bedrijfsvoering.

Ik deel alvast jouw gegevens met volgende partijen, waaronder mijn verwerkers: 

·       Hosting van mijn website: Go Daddy

·       Nieuwsbriefdienst: Convertkit 

·       Serverbeheerder: Leadpages

·       Betaaldiensten: Shopify, Mollie

·       Online opleidingssysteem: Teachable

·       Andere partijen: Zoom (meetings), Acquity (afsprakenbeheer)

 

6.   Wat zijn jouw rechten als betrokkenen?

Als betrokkene beschik jij over diverse rechten met betrekking tot de over jouw verzamelde persoonsgegevens. Indien je beroep wenst te doen op één van de hiernavolgende rechten, gelieve mij te contacteren via de voormelde contactgegevens (per e-mail) .

Jij beschikt over de volgende rechten:

·       Recht van inzage en kopie;

·       Recht van aanpassing of rectificatie;

·       Recht van gegevensuitwissing (recht op vergetelheid);

·       Recht op beperking van verwerking;

·       Recht van bezwaar;

·       Recht op overdraagbaarheid.

Om deze rechten uit te oefenen dien je een e-mail te zenden naar saskia@doktergeluk.com.

Wanneer jij een verzoek tot uitoefening van jouw rechten indient, zal ik eerst en vooral jouw identiteit dienen te verifiëren. Om deze reden dien jij bij jouw aanvraag een kopie te bezorgen van jouw identiteitskaart.

De uitoefening van jouw rechten is in principe kosteloos. Wanneer jouw verzoek kennelijk ongegrond of buitensporig is, kan ik steeds redelijke vergoeding aanrekenen in het licht van de door mij gemaakte administratieve kosten. Ik kan er echter ook voor kiezen om geen gevolg te geven aan jouw verzoek. Jij wordt desgevallend steeds op de hoogte gebracht van de redenen hiervoor.

In ieder geval breng ik jou steeds uiterlijk binnen een termijn van vier weken op de hoogte van het gevolg dat aan jouw verzoek wordt gegeven.

Indien en voor zover dit zou zijn voorzien in de toepasselijke Europese en Belgische regelgeving, heb jij het recht een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit. In België is dit de gegevens-beschermingsautoriteit (https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/).

7.    Wijzigingen 

Deze verklaring is van toepassing vanaf 01/01/2022.

Ik kan deze verklaring te allen tijde eenzijdig wijzigen. Wijzigingen zullen steeds op deze website gepubliceerd worden zodat jij te allen tijde op de hoogte blijft van de verklaring van deze website.

 

8.   Bevoegdheidsbeding 

Deze verklaring wordt beheerst, geïnterpreteerd en uitgevoerd overeenkomstig het Belgisch recht. Het Belgisch recht is exclusief van toepassing bij een eventueel geschil. De rechtbank van het rechtsgebied Dendermonde is exclusief bevoegd. 

 .