Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wij zijn:  Dr Saskia Vanvaerenbergh, huisarts BV (handelend onder de naam: Dokter Geluk),  met maatschappelijke zetel te 9420 Erpe Mere, Gentsesteenweg 295 en ondernemingsnummer 0821.579.310. 

Je kan ons bereiken via het e-mailadres: saskia@doktergeluk.com

DEEL 1 – ALGEMEEN

Artikel 1 – Definities

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

1.     Aanbod: alle aanbiedingen en prijsopgaven uitgaande van ons, ofwel via de website, via sociale media ofwel via e-mail.

2.    Dienst: de diensten die wij leveren en die de Klant afneemt.

3.    DienstverlenerDr Saskia Vanvaerenbergh, huisarts BV (handelend onder de naam: Dokter Geluk)

4.    Herroepingsrecht: het recht van een consument om binnen de wettelijke bedenktijd van 14 kalenderdagen af te zien van een overeenkomst op afstand en dit conform artikel VI.47 ev. WER.

5.    Ingangsdatum: de overeenkomst gaat in op de dag van de inschrijving bij de memberships, bij ondertekening van de overeenkomst of bij het aankopen van een product/dienst.

6.    Klant: De ondernemer of consument die een overeenkomst afsluit met ons en hierdoor de algemene voorwaarden aanvaardt.

 

7.     Overeenkomst: de overeenkomst aangegaan tussen de Klant en wij.

8.    Producten en diensten: de online downloads, (digitale) workshops en/of webinars, memberships, online trajecten (cursus en online coaching), online cursussen en producten die wij via de website en/of sociale media verkopen.

9.    Schriftelijk: de schriftelijke communicatie zoals e-mail of via een aangetekend schrijven waar nodig.

10. Websites: www.doktergeluk.com, https://doktergeluk.myshopify.com

Artikel 2 – Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1. In deze algemene voorwaarden beschrijven wij de regels op basis waarvan wij als Dienstverlener onze diensten aan jou, de Klant, zullen leveren. Deze voorwaarden zijn van toepassing op al onze producten en diensten, offertes, aanbiedingen en overeenkomsten, en bevatten belangrijke informatie over jouw rechten en verplichtingen.

2.2. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op eventuele algemene voorwaarden van de Klant. Dit voor zover er niet van deze voorwaarden schriftelijk is afgeweken.

2.3. De laatste versie van deze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.

Artikel 3 – Aanbod en aanvaarding

3.1. De Dienstverlener doet steeds een aanbod via de website, via e-mail of sociale media.  De prijzen worden uitgedrukt in euro. Er wordt  geen BTW aangerekend.

3.2. De Dienstverlener heeft steeds het recht om de tarieven en/of voorwaarden aan te passen. Het aanbod dat bestond op het moment dat de Klant het aanvaardt, m.a.w. aankoopt, is het geldende aanbod.

3.3. De Dienstverlener kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de Klant redelijkerwijze kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke materiële vergissing of verschrijving bevat,  zoals een onrealistische hoge korting of ongebruikelijke lage vraagprijs.

3.4. Bij aanvaarding van het aanbod voor de levering van een dienst of product gaat de Klant ermee akkoord dat de overeenkomst direct wordt uitgevoerd en nagekomen. De Klant-consument, ziet hiermee af van zijn herroepingsrecht (indien dit van toepassing zou zijn).  

Diensten of producten die via de website zijn aangekocht, dienen onmiddellijk en via de website te worden betaald, met uitzondering van producten waarvoor de optie ‘betalen op factuur' beschikbaar is en de klant dusdanig de keuze heeft. Voor diensten of producten die niet via de website zijn aangekocht, zal de Dienstverlener een factuur sturen, tenzij anders overeengekomen. Deze factuur dient betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na factuurdatum.

DEEL 2 – BEPALINGEN SPECIFIEK VAN TOEPASSING OP DE TRAJECTEN

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst en informatieverstrekking Klant

4.1. De Dienstverlener biedt verschillende soorten trajecten aan. 

Tenzij schriftelijk anders zou zijn overeengekomen, zullen de werkzaamheden van de Dienstverlener bestaan uit het geven van persoonlijk advies in de breedste zin van het woord. 

Bij bepaalde trajecten zal er steeds eerst een intakegesprek plaatsvinden. Daarna kan de Klant en de Dienstverlener kiezen of hij/zij al dan niet met het gekozen traject van start zal gaan. Dit zal steeds uitdrukkelijk vermeld worden per traject. 

Wanneer de Klant ervoor opteert te starten met het traject en m.a.w. het aanbod accepteert,  bestaat de verplichting tot betaling van de volledige som, hetzij door éénmalige betaling, hetzij door een afbetalingsplan indien dit door de Dienstverlener aangeboden wordt. Zelfs wanneer het traject voortijdig zou worden beëindigd door de Klant,  zal de Klant toch tot volledige betaling moeten overgaan.

4.2. Nadat partijen tot een akkoord zijn gekomen, zal de klant een overeenkomst ondertekenen. De overeenkomst heeft voorrang op de bepalingen uit de algemene voorwaarden.  Indien het traject via de website wordt aangeboden, dient de Klant steeds de algemene voorwaarden te aanvaarden alvorens de betaling afgerond kan worden. Zodra de betaling voldaan is, gaat de overeenkomst tussen Klant en Dienstverlener van start.

4.3. De Dienstverlener voert de opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor het niet-bereiken van het resultaat dat de Klant beoogde. Het beoogde resultaat is steeds afhankelijk van de inzet van de Klant.

4.4. De Dienstverlener kan het werk maar naar behoren uitoefenen wanneer de Klant alle gevraagde informatie voor de uitvoering van de opdracht tijdig ter beschikking stelt, zijnde tijdens het intakegesprek of via een vooraf toegestuurde vragenlijst. De Klant staat dan ook in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. De Dienstverlener zal uiteraard deze gegevens vertrouwelijk behandelen.

4.5. Wanneer de Klant niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar stelt en de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging oploopt, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van Klant.

4.6. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, te wijten aan verkeerde of onjuiste gegevens die door de Klant zijn verstrekt. 

Voor bepaalde trajecten zullen specifieke (online)  gesprekken ingepland worden tussen Klant en Dienstverlener. Dit wordt schriftelijk in het aanbod van het traject omschreven.  Indien de Klant niet kan deelnemen aan dergelijke  activiteit wegens ziekte, wordt verwacht dat de Klant dit zo spoedig mogelijk doorgeeft aan de Dienstverlener. Alle afspraken dienen uiterlijk 24 uur van te voren te worden afgezegd, anders verliest de Klant de beurt of zal er een vergoeding worden aangerekend.  


Artikel 5 – vergoeding: 

5.1. Algemeen

De prijs is steeds afhankelijk van het gekozen traject  De prijzen staan steeds vermeld op de website van de Dienstverlener of indien het aanbod elders gecommuniceerd wordt via sociale media of e-mail. 

De vermelde tarieven zijn inclusief BTW. Het overeengekomen tarief omvat alle kosten met uitzondering van extra producten/diensten en vervoersonkosten. Eventuele bijkomende kosten zullen steeds apart worden aangegeven en vallen ten laste van de Klant.

5.2. Facturatie en betaling

5.2.1.  Indien er geen betaling via domiciliëring is afgesproken, zal de deelnemer het gehele bedrag van de factuur in één keer overmaken naar het rekeningnummer BE76 7340 2838 1195 van de Dienstverlener met vermelding van het factuurnummer, te vinden onderaan de facturatie. De factuur dient te worden betaald binnen de 8 dagen. 

De klant kan daarnaast ook opteren om de factuur online te betalen via de gegeven opties op de website van de Dienstverlener. 

5.2.2. Bij niet–betaling of wanbetaling van de factuur binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

5.3. Domiciliëring

5.3.1.  De maandelijkse vergoeding wordt, tenzij anders overeengekomen, hetzij via SEPA Europese domiciliëring hetzij via factuur, maandelijks vooraf betaald. De eerste maandelijkse vergoeding wordt onmiddellijk betaald en hiermee geeft de klant haar goedkeuring voor de SEPA domiciliëring. 

Daarna zal  de maandelijkse betaling gebeuren steeds één maand erna (vb. 1 juli ingeschreven, zal de eerstvolgende betaling op 1 augustus van de rekening gaan).  De Dienstverlener zal steeds een factuur hiervoor inschrijven.

5.3.2. Indien de deelnemer niet tijdig betaalt, is de Dienstverlener gerechtigd om de Dienstverlening stop te zetten totdat het verschuldigde bedrag ontvangen is. De verplichting tot betalen blijft in deze situatie onverkort bestaan.

5.3.3.  Bij niet–betaling of wanbetaling binnen de gestelde termijn, worden alle openstaande facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar en is de Klant vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 10% per jaar op het factuurbedrag evenals een forfaitaire schadevergoeding ten belope van 10% met een minimum van € 150,00. In geval van gedeeltelijke betaling blijft een integrale schadevergoeding verschuldigd.

Artikel 6 – Wijzigen of beëindiging van de overeenkomst

6.1.  De duurtijd van het traject is steeds afhankelijk van het gekozen traject/product. De Dienstverlener zal steeds op voorhand meedelen hoe lang het traject zal duren.  Deze informatie wordt ook steeds beschikbaar gesteld via de website  of indien het aanbod elders gecommuniceerd wordt via sociale media of e-mail. De overeenkomst geldt gedurende de volledige duurtijd van het traject. Indien het door de Klant gekozen afbetalingsplan de duurtijd van het traject overschrijdt, zal de overeenkomst gelden tot het volledige afbetalingsplan voldaan is

De overeenkomst kan in principe niet vroegtijdig worden stopgezet. Het aangekochte traject kent een looptijd zoals vermeld bij de aankoop. Bij aanschaf van het traject gaat de Klant ermee akkoord dat het gehele traject dient te worden betaald, ook wanneer Klant gedurende het traject wenst tot annulering over te gaan. Ook hier geldt dat indien het door de Klant gekozen afbetalingsplan de duurtijd van het traject overschrijdt, de openstaande aankoopsom in ieder geval voldaan moet worden.

Wanneer de Klant ervoor opteert om het traject te annuleren, heeft hij/zij  geen enkel recht op enige terugbetaling.

6.2. De Dienstverlener is gerechtigd de overeenkomst per direct geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder verplichting tot schadevergoeding als de Klant niet, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst voldoet. De Dienstverlener kan maar haar diensten naar behoren uitoefenen wanneer de Klant aan zijn contractuele verplichtingen voldoet.

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

De Dienstverlener zal zich steeds inspannen de overeenkomst naar beste inzicht, vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uit te voeren. De Klant erkent dat de Dienstverlener slechts een inspanningsverplichting heeft en geen resultaatsverplichting. 

De Dienstverlener heeft het recht om derden in te schakelen voor de uitvoering van deze overeenkomst. De Dienstverlener heeft deze derden met de hoogst mogelijke zorg geselecteerd om een goede kwaliteit van uitvoering te kunnen bereiken.

DEEL 3 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP DE VERKOOP VAN PRODUCTEN EN DIENSTEN

Artikel 8 –   Herroepingsrecht

8.1. De bepalingen van dit artikel geldt enkel voor deze Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen.  

De Klant heeft het recht om binnen een termijn 14 kalenderdagen de aankoop van de aangekochte fysieke producten te ontbinden. Dienstverlener heeft het recht de Klant te vragen naar de reden van herroeping, maar Klant is niet verplicht een reden op te geven.

De termijn uit het vorige lid gaat in op de dag nadat de Klant, of een aangewezen derde, de bevestigingse-mail heeft ontvangen.

8.2. Uitzonderingen: Het herroepingsrecht geldt niet voor de niet-fysieke producten zoals online cursussen, e-books, online coaching trajecten. De ontbinding van downloads en andere leveringen van digitale inhoud, niet geleverd op een materiële drager, is  aldus niet mogelijk wanneer de Klant voorafgaand aan de levering uitdrukkelijk heeft ingestemd met het beginnen van de nakoming van de overeenkomst voor het einde van de bedenktijd en hij heeft erkend het ontbindingsrecht te verliezen bij het verlenen van deze instemming.

Artikel 9 – Uitoefening van het herroepingsrecht

9.1. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant de Dienstverlener via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of per  e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen.  Deze mededeling moet de Dienstverlener bereiken voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

9.2. De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen heeft meegedeeld, terugzenden naar de Dienstverlener.  De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

9.3. De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

9.4. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt de Dienstverlener zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

9.5. Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal de Dienstverlener alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat zij op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan de Dienstverlener wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

9.6. De Dienstverlener betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 10 – Levering

10.1. Voor aankoop van producten gelden de volgende bepalingen:
Als verzendadres geldt het adres dat de Klant heeft opgegeven. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor fouten in het aanleveren van deze leveringsinformatie.

10.2. De Dienstverlener verzendt de producten binnen de 3-5 werkdagen. Indien producten niet op voorraad zijn, wordt Klant op de hoogte gehouden van de aangepaste levertijd.

10.3. Wanneer de bezorging vertraging heeft, ontvangt de Klant hiervan zo spoedig mogelijk bericht. Indien de bezorging langer duurt dan 30 kalenderdagen heeft de Klant het recht de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

10.4. De Dienstverlener levert enkel binnen België/Nederland.

 

Artikel 11 – Betwistingen

De klant is verplicht om eventuele klachten over facturen en/of geleverde diensten of producten binnen de 8 dagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk kenbaar maken aan de Dienstverlener. 

Indien van een gebrek later melding zou worden gemaakt van een fysiek product, dan komt de Klant geen absoluut recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling. 

De klant kan ook steeds kiezen om een klacht in te dienen bij de consumentenombudsdienst van de Federale Overheid. Dit kan via deze link: http://www.consumentenombudsdienst.be/nl.

Artikel 12 – Gebruikersaccount voor online cursussen

12.1. Om toegang te krijgen tot online Diensten, waaronder online cursussen, dient de Klant op de website of het online platform van de Dienstverlener een account aan te maken. De Klant zal ervoor zorgen dat de informatie in het account steeds actueel en up-to-date is. Daarnaast zal de Klant ook zorgen voor een veilig en uniek wachtwoord.

12.2. Toegang tot het gebruikersaccount is strikt persoonlijk. De toegang tot het account, accountgegevens en inloggegevens mogen niet gedeeld worden met derden.

12.3. Bij een vermoeden tot delen van de accountgegevens aan derden, zal de toegang tot de account voor onbepaalde tijd geblokkeerd worden, zonder dat de de Dienstverlener de Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

12.4. Wanneer de Klant zou handelen in strijd met deze algemene voorwaarden of op een andere manier onrechtmatig handelt of schade toebrengt aan de Dienstverlener dan is de Dienstverlener gerechtigd de toegang tot het account te ontzeggen, zonder dat zij hiervoor enige schadevergoeding verschuldigd is.

Artikel 13 – Online cursussen

13.1. Toegang tot online  cursussenis persoonlijk. Toegang tot de online cursussen  of de inhoud van die cursussen mogen niet gedeeld worden met derden.

13.2. Bij een vermoeden van het delen van toegang tot een online cursus met derden, wordt de toegang de online cursus voor onbepaalde tijd geblokkeerd, zonder dat de Dienstverlener Klant enige vergoeding of betaling verschuldigd is.

13.3. De Dienstverlener heeft de online cursussen  ontworpen naar aanleiding van haar ervaring en kennis op vlak van business Dienstverlening. Met de online cursussen wenst de Dienstverlener de Klant de nodige tools bij te brengen.

13.4. De aangeboden online cursussen waarbij online cursusmateriaal wordt geleverd, worden aangeleverd via de Website of via een online platform.

13.5. De Klant dient tenminste over een e-mailadres en over een internetverbinding, webbrowser en daarvoor geschikte apparatuur te beschikken, om gebruik te maken van het online cursusmateriaal.

13.6. M.b.t. de online cursussen: het online cursusmateriaal blijft ‘levenslang’ beschikbaar, zolang de Dienstverlener,  de online training en het online platform blijven bestaan. Indien de Dienstverlener ervoor kiest de online training niet langer aan te bieden, zal de Klant hiervan tijdig op de hoogte worden gebracht. 

M.b.t. andere online trajecten: De inhoud blijft beschikbaar gedurende de duurtijd van het traject. 

De duurtijd zal telkens duidelijk in het aanbod per traject of cursus worden vermeld.

13.7. De Dienstverlener biedt geen garantie op enige vooruitgang of verbetering, noch biedt zij enige garantie op resultaat. De resultaten zijn steeds afhankelijk van de inspanningen van de Klant.

13.8. De Klant dient zich te onthouden van elk gebruik van (de inhoud van) de online trainingen dat onrechtmatig is of schadelijk kan zijn voor de Dienstverlener.

DEEL 4 – BEPALINGEN VAN TOEPASSING OP ALLE DIENSTEN EN PRODUCTEN VAN DE DIENSTVERLENER

Artikel 14 – Aansprakelijkheid

14.1. Overmacht

De Dienstverlener aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid wanneer zij als gevolg van overmacht of vreemde oorzaak niet aan haar verplichtingen kan voldoen. Wanneer de overmacht slechts tijdelijk van aard is, zullen wij alsnog aan onze contractuele verplichtingen trachten te voldoen vanaf het moment dat dit redelijkerwijs weer mogelijk is.

Als blijkt dat een verderzetting niet meer mogelijk is, zal de overeenkomst in onderling overleg herzien of ontbonden worden.

14.2. Relaties met derden

Voor zover de Dienstverlener afhankelijk zou zijn van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan de Dienstverlener op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor schade voortkomend uit deze relaties of het verbreken ervan.

14.3. Contractuele tekortkomingen

Indien bij het uitvoeren van de overeenkomst een ernstige tekortkoming aan de Dienstverlener te wijten zou zijn kan de klant  haar schriftelijk in gebreke stellen, waarbij er een redelijke termijn wordt gegund om alsnog aan de verplichtingen na te komen. De Dienstverlener kan slechts aansprakelijk gesteld worden voor een vervangende schadevergoeding die niet hoger kan zijn dan het factuurbedrag. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enige tekortkoming van een aangestelde of derden.

Iedere aansprakelijkheid voor enige andere vorm van schade is uitgesloten, waaronder enige vergoeding van indirecte schade, gevolgschade of schade wegens gederfde omzet of winst.

14.4. Technische problemen website

De Dienstverlener kan geen bepaalde uptime van de website garanderen. De digitale inhoud kan daardoor eventueel voor korte periodes niet beschikbaar zijn. De Klant kan hiervoor geen vergoeding vorderen, wanneer dit binnen redelijke proporties blijft. 

De Dienstverlener stelt alles in het werk om ervoor te zorgen dat de website en de online diensten zo spoedig mogelijk weer beschikbaar zijn. De Dienstverlener kan evenwel geen enkele garantie bieden.

14.5. Website

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door inbraak of hacking van de Website. De Dienstverlener zal het nodige doen om alle redelijke beveiligingsmaatregelen in acht te nemen en dit conform de stand ter technieken die op dit moment beschikbaar zijn.  

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor schade door phishing, farming of andere vormen van internetfraude of andere criminele activiteiten.

14.6. Eigen verantwoordelijkheid klant

De Dienstverlener begeleidt de klant en staat hem/haar bij met advies. De Dienstverlener kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor de beslissingen die de klant zelf maakt tijdens het traject i.v.m. zijn/haar zaak.

Artikel 15 – Intellectuele eigendomsrecht

15.1. Door acceptatie van deze algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk erkend door de Klant  dat alle ontwerpen, informatie, afbeeldingen, e-mails, downloads, schema’s, modules en/of materialen, en overige inhoud op de website en online teaching platform, producten eigendom zijn van de Dienstverlener en beschermd zijn door de relevante rechten van intellectuele eigendom, waaronder doch niet beperkt tot auteursrechten, merkenrechten, databankrechten, naburige rechten, octrooien en modelrechten.

15.2. De Dienstverlener verleent aan de Klant een beperkt, persoonlijk, niet exclusief, niet sub-licentieerbaar, niet overdraagbaar en onherroepelijk recht om de diensten en producten te gebruiken voor persoonlijke doeleinden en onder de voorwaarden, zoals in deze algemene voorwaarden gesteld. Dit enkel gedurende de duurtijd van de overeenkomst.

15.3. Het is de Klant uitdrukkelijk verboden om ontwerpen, informatie, afbeeldingen en overige inhoud, opgesteld door de Dienstverlener, te kopiëren, te wijzigen, openbaar te maken, voor directe of indirecte commerciële doeleinden te gebruiken of aan derden over te maken. 

Het is de Klant ook verboden om de gegeven licentie over te dragen aan derden. De Klant mag sluitend de werken downloaden en opslaan en/of printen voor strikt persoonlijk gebruik.

15.4. Partijen kunnen steeds hiervan afwijken door middel van een schriftelijke overeenkomst.

Artikel 16 – Gegevensverwerking

16.1. Door het aanvaarden van een aanbod,  verklaart de Klant zich akkoord met de verwerking van zijn persoonsgegevens conform de Dienstverlener zijn privacy policy. Deze algemene voorwaarden dienen te worden gelezen in combinatie met deze algemene privacyverklaring die toegankelijk is op de website.

16.2. Door het aanmaken van een account, aanvaardt de Klant zonder voorbehoud deze algemene voorwaarden. Daarnaast moet de Dienstverlener voor het aanmaken van het gebruikersaccount of het opmaken van bepaalde documenten de persoonsgegevens verwerken. De omstandigheden waarin dat gebeurt, worden nader omschreven in de privacy policy.

16.3. In het kader van de diensten die de Dienstverlener verricht, verwerkt zij als ‘verantwoordelijke’ persoonsgegevens van de contactpersonen die de Klant opgeeft. De contactgegevens van deze personen kunnen verwerkt worden in het kader van ons Klantenbeheer, voor marketingdoeleinden, en dienen om onze overeenkomst met de Klant naar behoren uit te voeren.

Artikel 17– Geheimhouding

17.1. Partijen zullen ertoe gebonden zijn een volledige geheimhoudingsverplichting in acht te nemen.

Dit houdt in dat zij, behoudens uitdrukkelijke toestemming van de andere partij, geen van de bedrijfsgeheimen van elkaar in verband met eender welk bedrijfsfacet mag gebruiken, verspreiden of overbrengen naar enig andere derde, in het bijzonder, maar zonder dat dit een limitatieve opsomming is, inzake de prijszetting, marketing, productie, financiering, en strategische ontwikkeling van de onderneming, lijsten of details inzake Klanten en vroegere of potentiële Klanten, contractuele voorwaarden, enz…, tenzij:

– het informatie betreft die publiek beschikbaar is zonder toedoen noch nalatigheid vanwege partijen 

– het informatie betreft die partijen verplicht zijn mee te delen wegens een definitief (waartegen alle rechtsmiddelen haar uitgeput) rechterlijk bevel, een definitieve arbitrale beslissing, of een definitief bevel vanwege een overheidsinstantie, 

– het informatie betreft die partijen verplicht is mee te delen op grond van enige wettelijke, decretale of reglementaire of andere bindende bepaling van overheidswege, 

– Partijen informatie dient mee te delen in het kader van zijn/haar verdediging in een gerechtelijke procedure of arbitrage. 

Deze geheimhoudingsverplichting zal gelden tijdens de duurtijd van de overeenkomst en erna.

17.2. Partijen erkennen het belang van deze verplichting. De schending van deze geheimhoudingsverplichting tijdens de duur van deze overeenkomst geldt als een ernstige fout in de zin van artikel 14.3. voormeld. 

In geval van schending van dit artikel, zullen partijen een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn van € 1.500,- onverminderd het recht om een aanvullende schadevergoeding te eisen, zo deze som niet voldoende de schade vergoedt. Deze schadevergoeding is verschuldigd aan de andere partij zonder dat dit het recht om alle mogelijke andere rechtsmiddelen aan te wenden, kan beperken.

17.3. De Klant erkent dat de Dienstverlener bepaalde info (meer specifiek, doch niet limitatief: wins, fails, foto’s, …) kan delen op haar sociale media kanalen. De Klant dient uitdrukkelijk te laten weten wanneer hij/zij wenst dat de Dienstverlener bepaalde informatie niet openbaar maakt.

Artikel 18 – Algemeen

18.1. Niemand kan zijn of haar rechten en/of verplichtingen voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden of onze overeenkomsten overdragen aan een derde partij zonder toestemming van de andere partij

18.2. Wanneer een bepaling uit deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk in strijd zou zijn met een wettelijke bepaling, en daardoor nietig zou zijn, dan blijven deze voorwaarden voor het overige onverminderd van kracht. Indien nodig zullen partijen gezamenlijk een nieuwe bepaling overeen komen die in dezelfde lijn ligt met het doel van de nietige bepaling.

18.3.  Deze overeenkomst wordt beheerst door het Belgisch recht. Elke betwisting i.v.m. de interpretatie of uitvoering van een contract en m.b.t. onze facturen behoort tot de uitsluitende bevoegdheid van het de rechtbanken waar de maatschappelijke zetel van de Dienstverlener gelegen is.